Opzegging van een uitgave overeenkomst ondanks overdracht auteursrecht?

  • 10 juli 2017

De Hoge Raad: Indien er sprake is van een overdracht van uitgaverechten voor de duur van het auteursrecht kan een opzegging van deze overeenkomst onder bepaalde (zwaarwegende) omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Hierdoor onstaat er een verplichting tot het wederom overdragen van de uitgaverechten aan de auteur.

De Golden Earring heeft in de periode van 1971-1991 middels een verschillende uitgave overeenkomsten de uitgaverechten op een aantal nummmers voor de duur van het auteursrecht overgedragen aan een uitgever. Jaren later wilde de Golden Earring deze overeenkomst opzeggen op grond van het argument dat de uitgever niet heeft voldaan aan de inspanningsverplichting om de nummers uit te geven en te promoten.

De uitgever is van mening dat de uitgave rechten voor de duur van het auteursrecht zijn overgedragen. Tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Hierdoor is een tussentijdse opzegging dus niet mogelijk. Vergelijk het met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar die niet tussentijds opzegbaar is tenzij dit vooraf overeengekomen is.

De Hoge Raad gaat niet mee in dit argument van de uitgever en geeft aan dat het een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft. De omstandigheid dat het einde van de overeenkomst afhankelijk is van een bepaalde gebeurtenis, wilt niet zeggen dat dit dan per definitie een overeenkomst voor bepaalde tijd is. De Hoge Raad trekt hierbij de vergelijking met een overeenkomst die eindigt door middel van het overlijden van een van de contractanten of bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij arbeidsovereenkomsten. In beide gevallen is de duur van de overeenkomst onbepaald.

Twee punten zijn nog belangrijk om aan te stippen. Discussiepunten waarvoor de Hoge Raad terugverwijst naar het Gerechtshof om de zaak over te doen zijn 1) of er voldoende inspanningen door de uitgever zijn gedaan en 2) of er bijtijds geklaagd is door de Golden Earring.

Uit de uitgave overeenkomst blijkt niet duidelijk wat de verplichtingen van de uitgever zijn waardoor het dus moeilijker wordt om vast te stellen of er sprake is van wanprestatie van de kant van de uitgever die een opzegging dan wel ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Voorts wordt in het licht van het nieuwe auteurscontractenrecht aangegeven dat de uitgever de kans geboden moet zijn om bepaalde gebreken te herstellen.

Mocht je dus een uitgave-overeenkomst ter beoordeling voorgelegd krijgen is het dus belangrijk om vast te stellen hoe concreet de verplichtingen van de uitgever omschreven zijn en wat de consequenties zijn als er niet (voldoende) gepresteerd wordt. Bij vragen hierover kun je via een Contract Scan snel duidelijkheid verkrijgen.

 

Klik hier voor de uitspraak

Urban Bout