5 belangrijke punten bij het aangaan van een contract

  • 1 april 2017

Routeplanning

Maak voorafgaand aan eventuele besprekingen een termijnplanning (kort/lang) en stel jezelf de vraag op welk niveau je onderneming zich op dit moment bevindt en welk niveau je aan het eind van deze termijn bereikt wenst te hebben. Maak in andere woorden een routeplanning voor je carrière. Om een bestemming te bereiken heb je altijd 3 punten nodig: a) je eindbestemming, b) je punt van vertrek en c) het punt waarop je jezelf nu bevindt.

De vraag waar jij je onderneming aan het eind van de routeplanning ziet, is misschien wel 1 van de meest cruciale vragen die je jezelf kan stellen. Het dwingt je namelijk om te beoordelen welke middelen en/of netwerken je nodig hebt om je (voorlopige) einddoel te bereiken. Uit de beantwoording van deze vervolgvragen kun je vervolgens vaststellen welke samenwerkingsverbanden een toegevoegde waarde voor het bereiken van jouw einddoel hebben. Daarnaast scheid je ook gelijk de minder interessante partijen van de mogelijke samenwerkingspartners.

Focus van het contract

Als je strategie voor de komende periode hoofdzakelijk gericht is op het vergroten van je zichtbaarheid zal de focus in de contractsbepalingen anders verdeeld zijn dan als het zwaartepunt bij het vermeerderen van je opbrengst komt te liggen. Waar de focus voor jou ligt, heb je bij punt 1 reeds beantwoord.

Vervolgens kun je een mogelijke partij 2 simpele vragen stellen:
wat kan je voor me doen? op welke manier bereik je dit? Met de antwoorden op deze vragen ben je al goed op weg om te beoordelen of een aangeboden samenwerking en daarop gebaseerd contract interessant is.

Resultaats- of Inspanningsverbintenis

Verder is het van belang om vast te stellen of er een resultaatsverbintenis of een inspanningsverbintenis geldt. In andere woorden: kan de andere partij afgerekend worden op het niet behalen van een bepaald resultaat of spreek je af dat de partij zich voldoende dient in te spannen. In het laatste geval is het lastiger te beoordelen of een partij zich aan zijn verplichtingen houdt.

Termijn contract

Een volgend punt waar je zeker bij stil dient te staan, is de vaststelling gedurende welke termijn partijen aan elkaar gebonden zijn en dus over en weer verplichtingen jegens elkaar hebben. In het geval van bijvoorbeeld artiesten is er vaak een samenloop van platencontracten en managementcontracten waardoor er met betrekking tot de termijn dus meerdere bepalingen verdeeld over verschillende contracten relevant zijn. Indien het een nieuwe samenwerking betreft is het verstandiger om voor kortere termijnen te kiezen die dan bij akkoord verlengd kunnen worden. Voorts kunnen optieclausules of concurrentiebedingen de termijn van een contract of de verplichtingen (ongewenst) langer laten voortduren.

Tussentijdse beëindigingmogelijkheden
De harmonieuze verstandhouding die er tussen partijen heerst, kan om verschillende redenen verstoord worden. Op het moment dat de relatie zo verstoord is dat er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk is, kan het problematisch zijn als je door de wederpartij aan de afgesproken termijn van het contract wordt gehouden. Verstandig is om bepalingen in het contract te laten opnemen waarop ingeval van conflicten teruggevallen kan worden.

Gevolgen Rechtspositie

Beoordeel wat je juridische positie is tijdens en na beëindiging van de overeenkomst.
Is er bijvoorbeeld sprake van exclusiviteit waardoor jij jouw product of dienst niet aan andere partijen mag leveren gedurende de overeenkomst? Wat is er bepaald met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten zoals het Merkrecht, Auteursrecht of de domeinnaam ? En wat gebeurt er na beëindiging van de overeenkomst met deze rechten?

Er zijn natuurlijk tal van onderwerpen te bespreken, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheid bij schade, en met voorgaande opsomming probeer ik zeker niet een volledige lijst van onderwerpen te geven. De genoemde punten geven je echter een goed uitgangspunt om te beoordelen of een samenwerking interessant is, gezien hetgeen jij wenst te bereiken.

Urbanjurist

Urban Bout